Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

 

 

 

Бурлаков Валерiй Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне Товариство " Торгово-промислове пiдприємство "ПРОМСНАБ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

31150823

1.4. Місцезнаходження емітента

Харківська , -, 61003, мiсто Харкiв, вул. Клочкiвська, буд. 276, корпус А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 338-91-25, 338-14-06 (057) 773-20-68

1.6. Електронна поштова адреса емітента

info@promsnab.kharkov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 75 (1579)

 

18.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://promsnab.kharkov.ua

в мережі Інтернет

18.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, оскiльки Товариством таких лiцензiй (дозволiв) не отримувалось.
Вiдомостi щодо належностi емiтента до об'єднань пiдприємств вiдсутнi у зв'язку з тим, що емiтент не належить до жодного з таиких об'єднань.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, оскiльки Товариство не користується послугами рейтингового агентства.
За звiтнiй перiод дивiденди не нараховувались.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що форма iснування акцiй товариства бездокументарна.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском облiгацiй не надається, оскiльки гаранта немає.
Iнформацiя стосовно п.15-24 не надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї не наводяться, оскiльки протягом звiтного року подiй, щодо яких виникає необхiднiсть подання такої iнформацiї, не виникало.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, вiдсутня.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй.
01.11.2000 року обов'язки за ведення бухгалтерського облiку в Товариствi покладено на Генерального директора Бурлакова В.I. (Наказ Генерального директора № 2 вiд 01.11.2000 року). У зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", визначили тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. Наказом № 10 вiд 06.04.2011 року було призначено на посаду Генерального директора Бурлакова В.I.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне Товариство " Торгово-промислове пiдприємство "ПРОМСНАБ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ТПП"ПРОМСНАБ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

61003

3.1.5. Область, район

Харківська , -

3.1.6. Населений пункт

мiсто Харкiв

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Клочкiвська, буд. 276, корпус А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А 01 №428965

3.2.2. Дата державної реєстрації

12.10.2000

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

147500

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

147500

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАОКБ "ПАВЭКС-БАНК", м. Київ

3.3.2. МФО банку

321983

3.3.3. Поточний рахунок

26009799975137

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАОКБ "ПАВЭКС-БАНК", м. Київ

3.3.5. МФО банку

380838

3.3.6. Поточний рахунок

26009799975137

3.4. Основні види діяльності

46.49

Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення

46.90

Неспецiалiзована оптова торгiвля

41.20

Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Бурлаков Валерiй Iванович

МН 054367 19.06.2011 Харкiвський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

50

Степенко Олена Валерiївна

МК 468427 02.04.1997 Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

50

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2012 рок складає - 6 осiб
Середня чисельнiсть осiб, якi за сумiсництвом - 0 ос.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 ос.
Фонд оплати працi працiвникiв складає 88757,27 грн. - збiльшення порiвняно з 2011 роком на 20857,27 грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бурлаков Валерiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 054367 19.06.2011 Харкiвський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднi посади, якi займала посадова особа: 30.05.1983 - 03.08.1990 рр. Харкiвський завод "Радiодеталь" - електромонтер з ремонту та обслуговуванню електрообладнення 15.08.1990 - 10.01.1991 рр. Фiрма "АТР симплекс" - режисер-постановник кiностудiї "Арт-фильм" 01.02.1991 - 07.04.1992 рр. Будинок пiонерiв Жовтневого района - керiвник театрального колективу 13.04.1992 - 25.11.1993 рр. Фiрма "Лiра, лтд" - директор пiдприємства 01.12.1993 - 18.09.1995 рр. ТзОВ "Альтаїр" - начальник вiддiлу служби документального забезпечення 19.09.1995 - 31.01.1997 рр. ПП "УкркоМ" - директор пiдприємства 03.02.1997 - 12.01.2000 рр. ПП "Спецконтракт" - директор пiдприємства 02.02.2000 - 16.06.2000 рр. ТзОВ "Промснаб" - директор пiдприємства з 05.04.2011 по теперiшнiй час АТЗТ "Промснаб" - Генеральний директор пiдприємства 05.04.2011 р. Пiдприємство АТЗТ "Промснаб" перейменоване на ПРАТ "ТПП"Промснаб" (наказ № 04/11 вiд 05.04.2011 р.)

6.1.8. Опис

Змiн у персональному складi посадової особи не було.
З 05.04.2011 по теперiшнiй час АТЗТ "Промснаб" - Генеральний директор Товариства.
05.04.2011 року пiдприємство АТЗТ "Промснаб" перейменоване на ПРАТ "ТПП"Промснаб" (наказ № 04/11 вiд 05.04.2011 р.)
Повноваження: керiвництво роботою Товариства та виконавчим органом, розпорядження майном Товариства у межах повноважень згiдно Статуту та чинного законодавства, представлення Товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Одержує зарплату згiдно штатного розкладу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральний директор

Бурлаков Валерiй Iванович

МН 054367 19.06.2011 Харкiвський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

50

50

50

0

0

0

Усього

50

50

50

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Бурлаков Валерiй Iванович

МН 054367 19.06.2011 Харкiвський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

50

50

50

0

0

0

Степенко Олена Валерiївна

МК 468427 02.04.1997 Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

50

50

50

0

0

0

Усього

100

100

100

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

17.04.2012

Кворум зборів**

100

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 4. Затвердження порядку розподiлу прибутку та визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства. у 2011роцi. За результатами розгляду питань порядку денного по 1-4 питанням голосували "за" 100% голосiв. Змiни до порядку денного не вносились.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма "Ангор" ,Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23762422

Місцезнаходження

61009 ** Харківська - мiсто Харкiв вул.Достоєвського,13

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1230

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(057) 732-53-31

Факс

(057) 732-53-31

Вид діяльності

Здiйснення аудиторських послуг

Опис

Проведення аудиту. Для емiтента здiйснює послуги аудитора.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 ** Київська - мiсто Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Для емiтента здiйснює послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Азово-Чорноморська iнвестицiйна компанiя у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23915446

Місцезнаходження

61002 ** Харківська - мiсто Харкiв вул. Сумська, буд 96

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №416808

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.07.2008

Міжміський код та телефон

(057) 719-49-05

Факс

(057) 719-49-01

Вид діяльності

Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Для емiтента здiйснює послуги зберiгача цiнних паперiв.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.11.2010

252/20/1/10

Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000099618

Акція проста бездокументарна іменна

Документарні іменні

1475

100

147500

100

Опис

На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. Спосiб розмiщення акцiй: закритий (приватний).

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО"ПРОМСНАБ" було створене вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року 12.10.2000 р. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 15. березня 2011р., найменування Товариства було змiнене з АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ПРОМСНАБ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРОМСНАБ".
Важливих подiй розвитку у звiтному перiодi не було.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Управлiння емiтентом здiйснюється вiдповiдно до законодавства (iнформацiя щодо складу, компетенцiї та функцiй органiв управлiння зазначена у вiдповiдному роздiлi звiту). Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство здiйснює оперативний бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть i подає її у встановленому порядку й обсязi органам державної статистики. Принципи, методи та процедури облiкової полiтики затвердженi наказом по пiдприємству.

Текст аудиторського висновку

.Текст аудиторського висновку викладений у вiдповiдному роздiлi "Iнформацiя щодо аудиторського висновку"

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основнi види товарiв або послуг, що їх виробляє чи надає Товариство:
- Гiдравлiчнi iндикатори ваги ГИВ6-М2;
- Термометри ТКП-160Сг, ТКП-100Эк, ТКП-100С, ТКП-60С;
- Регулятори тиску РД, РР, РДС;
- Регулятори температури РТ, РТС, РТП, РТПД.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Суттєвих придбань або вiдчуження активiв емiтента не вiдбувалося.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Iнформацiю про основнi засоби наведено у вiдповiдному роздiлi звiту. Орендованi основнi засоби вiдсутнi. Значних правочинiв щодо них не вiдбувалося. Ступiнь використання обладнання оцiнюється емiтентом як близька до 100%. Мiсцезнаходженням основних засобiв є юридична адреса пiдприємства.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Нестабiльнiсть законодавства та iнфляцiя при довгостроковому iнвестицiйному циклi породжує непрогнозованiсть стану Товариства.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Випадкiв сплати пiдприємством штрафiв i компенсацiй за порушення законодавства у звiтному перiодi не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi емiтента провадиться за рахунок власних коштiв.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Кiлькiсть договорiв - 3 шт., на загальну суму 310808,00 грн.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя пiдприємства полягає в розвитку нових напрямкiв дiяльностi, розвиток асортименту послуг Товариства, якi конкурентно спроможнi на внутрiшньому ринку, для досягнення певних фiнансових показникiв дiяльностi Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження та розробки емiтентом не здiйснювалися.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Станом на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

23718.32

39828.98

0

0

23718.32

39828.98

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

23718.32

39828.98

0

0

23718.32

39828.98

Усього

23718.32

39828.98

0

0

23718.32

39828.98

Опис

д/в

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

285.3

218.5

Статутний капітал (тис. грн.)

147.5

147.5

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

147.5

147.5

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Пiдприємства значно бiльше розмiру статутного капiталу, що свiдчить про вiдповiднiсть Вимогам п.4 статтi 155 Цивiльного Кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

533.5

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

426.8

X

X

Усього зобов'язань

X

960.3

X

X

Опис:

д/в


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії 000 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): -

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

В 2012 роцi перевiрки не здiйснювались.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/в

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з переведенням в звiтному перiодi акцiй Товариства з документарної форми iснування в бездокументарну.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

д/в

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

д/в

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/в

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

д/в

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

д/в

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

д/в

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

д/в

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/в

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

д/в

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/в

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

Приватне акцiонерне Товариство " Торгово-промислове пiдприємство "ПРОМСНАБ"

за ЄДРПОУ

31150823

Територія

за КОАТУУ

6310136300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

за КВЕД

46.49

Середня кількість працівників

00006

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса

вул. Клочкiвська, буд. 276, корпус А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

23.7

39.8

- первісна вартість

031

23.7

39.8

- знос

032

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

23.7

39.8

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

0.0

0.0

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

382.4

322.8

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

104.8

131.8

- первісна вартість

161

104.8

131.8

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

304.2

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

80.7

93.3

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

117.3

11.3

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

275.0

273.0

Усього за розділом II

260

1264.4

1205.8

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

1288.1

1245.6

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

147.5

147.5

Додатковий вкладений капітал

320

0.0

0.0

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

71.0

137.8

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

218.5

285.3

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

115.4

195.9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

422.8

533.5

- зі страхування

570

13.5

13.9

- з оплати праці

580

5.7

6.5

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

512.1

210.5

Усього за розділом IV

620

1069.5

960.3

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

1288.0

1245.6

Примітки

д/в

Керівник

Бурлаков Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Бурлаков Валерiй Iванович


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4323.8

5492.4

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 721.5 )

( 915.4 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

3602.3

24577.0

Інші операційні доходи

040

82.8

46.0

Інші доходи

050

0.0

0.0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

3685.1

4623.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 2355.1 )

( 3252.4 )

Інші операційні витрати

090

( 1237.6 )

( 1307.1 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 0.0 )

( 0.0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 3592.7 )

( 4559.5 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

92.4

0

Податок на прибуток

140

( 22.6 )

( 48.7 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

69.8

14.8

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

Примітки

д/в

Керівник

Бурлаков Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Бурлаков Валерiй Iванович


Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКА ФIРМА «АНГОР»
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
=============================================================================
Свiдоцтво про включення 61009 м. Харкiв
до реєстру № 1230 вiд 26.01.2001р. юр.адрес: вул. Достоєвського, 13
з продовженням термiну 23.12.2015р. (057) тел.732-53-31

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО “ПРОМСНАБ”
за 2012рiк
Власникам цiнних паперiв, керiвництву ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ».
Висновок незалежного аудитора пiдготовлено для надання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами у складi їх регулярної iнформацiї.

1.Вступ
Аудит рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ» проведений Аудиторською фiрмою «Ангор», ТОВ.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ», що додається, яка включає фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва в складi “Балансу” станом на 31.12.2012р. та “Звiту про фiнансовi результати” за 2012р.
Пiдприємство здiйснює постiйний бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

2. Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПРОМСНАБ»
код ЄДРПОУ 31150823
Мiсцезнаходження 61003, м.Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 276, корпус А
Дата державної реєстрацiї 12.10.2000 року
Основнi види дiяльностi:
46.49 – Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення
46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля
46.13 – Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами
41.20 – Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
3. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ» проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема МСА 700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» та МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» та вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженими Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011р. за №1358/20096.
Мiжнароднi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку наданих фiнансових звiтiв.
При перевiрцi застосовувалися метод вибiркової документальної перевiрки i метод порiвняння та зiставлення форм звiтностi з даними Головної книги, журналiв-ордерiв та первинних документiв за 2012 рiк з метою одержання достатньої упевненостi в тому, що звiтнiсть не мiстить помилок суттєвого характеру.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ», яка включає фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва в складi “Балансу” станом на 31.12.2012р. та “Звiту про фiнансовi результати” за 2012р. складена згiдно визначеної концептуальної основи фiнансової звiтностi, Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99р. №996- XIV та прийнятої облiкової полiтики.
На нашу думку, зiбраних доказiв достатньо для висловлення думки незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ» за 2012 рiк.
4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99р. № 996-Х1V iз змiнами та доповненнями, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний, для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
5. Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за подання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансових звiтiв.
6. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
1)На думку аудитора в обранiй товариством облiковiй полiтицi слiд передбачити нарахування резерву на оплату щорiчних вiдпусток, нарахування резерву на сумнiвну дебiторську заборгованiсть, нарахування амортизацiї на основнi засоби у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та нарахування курсової рiзницi на дату балансу та дату розрахункiв iноземною валютою.
2) Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї, що має бути проведена перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, оскiльки ця подiя передувала укладенню договору. Ми також не змоги перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних цiнностей за допомогою iнших аудиторських процедур.
Аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ»
7. Висловлення думки щодо фiнансових звiтiв. Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком впливу можливих коригувань, описаних у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ» суб’єкта малого пiдприємництва в складi “Балансу” станом на 31.12.2012р. та “Звiту про фiнансовi результати” за 2012р. справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99р. №996- XIV, iз змiнами та доповненнями та Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

8.Iнша допомiжна iнформацiя
8.1 Облiк активiв
На думку аудитора, Товариство у фiнансових звiтах загального призначення достовiрно i в повнiй мiрi розкрило iнформацiю за видами активiв вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi: П(с)БО №7, “Основнi засоби”, П(с)БО №9 “Запаси”, П(с)БО №10 “Дебiторська заборгованiсть”.

8.2 Облiк зобов’язань
На думку аудитора, Товариство у фiнансових звiтах загального призначення достовiрно i в повнiй мiрi розкрило iнформацiю про зобов’язання у вiдповiдностi iз затвердженими Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi: П(с)БО №11 “Зобов”язання”.
8.3 Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ» вимогам чинного законодавства України
На думку аудиторiв вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Згiдно з даними балансу ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ» станом на 31.12.2012р. вартiсть чистих активiв пiдприємства складає 285,3 тис. грн. Статутний капiтал пiдприємства складає 147,5 тис. грн. Такий розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам, визначених в частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
8.4 Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається разом з фiнансовою звiтнiстю
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою (особливою) iнформацiєю, що розкривається ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ» при наданнi регулярної iнформацiї до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
Особлива iнформацiя за 2012р. не розкривається у зв’язку з її вiдсутнiстю.
8.5.Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв товариства
У вiдповiдностi до п.4 ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством. Якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Згiдно з балансом ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ» станом на 31.12.2011р. до значних правочинiв вiдносяться правочини вартiстю бiльше нiж 128,8 тис. грн.
У 2012р. значнi правочини розкритi повнiтю.
8.6 Думка щодо стану корпоративного управлiння
Аудиторами проведено перевiрку дотримання ПрАТ «ТПП «ПРОМСНАБ» iснуючих загальноприйнятих принципiв, якi лежать в основi ефективного корпоративного управлiння.
Згiдно з поясненнями управлiнського персоналу принципи корпоративного управлiння на пiдприємствi застосовуються.
Аудитори вважають, що загальний стан корпоративного управлiння в Товариствi є задовiльним.
8.7 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» нами була проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Ми отримали вiдповiдi вiд управлiнського персоналу про вiдсутнiсть iнформацiї про факти шахрайства. Аудитори зазначають, що суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок навмисних дiй (шахрайства) при перевiрцi не виявлено.
8.8. Подiї пiсля дати балансу
Важливих та суттєвих подiй, якi призводять до можливих ризикiв в перiод з 31.12.2012р. до дати складання Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) не вiдбувалося.
9.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
- Аудиторська фiрма «Ангор», Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
- Код ЄДРПОУ 23762422
- Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1230 вiд 26.01.2001р. Термiн чинностi Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ до 23.12.2015р.
- Мiсцезнаходження: 61009, м. Харкiв, вул. Достоєвського, 13
Тел.(057) 732-53-31, 0677237297
Договiр на проведення аудиту № 4 вiд 25.03.2013р.
Початок проведення аудиту: 26.03.2013р.
Закiнчення проведення аудиту: 10.04.2013р.
Директор АФ “Ангор", ТОВ
Сертифiкат аудитора серiї А №000431 В.М. Антонець
10 квiтня 2013року

Навигация
stack