Титульний аркуш звіту

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
  Генеральний директор  
(посада)
                 
(підпис)
      Бурлаков Валерій Іванович     
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)МП

28.04.2012
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
       Приватне акціонерне Товариство " Торгово-промислове підприємство "ПРОМСНАБ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
       Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
       31150823
1.4. Місцезнаходження емітента
       61003, *, Харківська обл., - р-н., місто Харків, вул. Клочківська, буд. 276, корпус А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
       (10-38-057) 338-91-25, 338-14-06, (10-38-057) 773-20-68
1.6. Електронна почтова адреса емітента
       іnfo@promsnab.kharkov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2012
2.2. Річна інформація опублікована у №81 (1334) Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.04.2012
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://promsnab.kharkov.ua в мережі Інтернет 23.04.2012
Навигация
stack