6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


6.1.1. Посада
       Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
       Бурлаков Валерій Іванович
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
       МН, 054367, 19.06.2011, Харківський РВ УМВС України в Харківській області
6.1.4. Рік народження**
       1963
6.1.5. Освіта**
       вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
       15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
       Попередні посади, які займала посадова особа: 30.05.1983 - 03.08.1990 рр. Харківський завод "Радіодеталь" - електромонтер з ремонту та обслуговуванню електрообладнення 15.08.1990 - 10.01.1991 рр. Фірма "АТР симплекс" - режисер-постановник кіностудії "Арт-фильм" 01.02.1991 - 07.04.1992 рр. Будинок піонерів Жовтневого района - керівник театрального колективу 13.04.1992 - 25.11.1993 рр. Фірма "Ліра, лтд" - директор підприємства 01.12.1993 - 18.09.1995 рр. ТзОВ "Альтаїр" - начальник відділу служби документального забезпечення 19.09.1995 - 31.01.1997 рр. ПП "УкркоМ" - директор підприємства 03.02.1997 - 12.01.2000 рр. ПП "Спецконтракт" - директор підприємства 02.02.2000 - 16.06.2000 рр. ТзОВ "Промснаб" - директор підприємства з 05.04.2011 по теперішній час АТЗТ "Промснаб" - Генеральний директор підприємства 05.04.2011 р. Підприємство АТЗТ "Промснаб" перейменоване на ПРАТ "ТПП"Промснаб" (наказ № 04/11 від 05.04.2011 р.)
6.1.8. Опис
       Змін у персональному складі посадової особи не було. З 05.04.2011 по теперішній час АТЗТ "Промснаб" - Генеральний директор Товариства. 05.04.2011 року підприємство АТЗТ "Промснаб" перейменоване на ПРАТ "ТПП"Промснаб" (наказ № 04/11 від 05.04.2011 р.) Повноваження: керівництво роботою Товариства та виконавчим органом, розпорядження майном Товариства у межах повноважень згідно Статуту та чинного законодавства, представлення Товариства без довіреності перед третіми особами, прийом та звільнення з роботи працівників, укладання колективного договору. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Посади на будь-яких інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Навигация
stack