6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Генеральний директор Бурлаков Валерій Іванович МН, 054367, 19.06.2011, Харківський РВ УМВС України в Харківській області 50 50 50 0 0 0
Усього 50 50 50 0 0 0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Навигация
stack