6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

Вид загальних зборів чергові позачергові
X
Дата проведення 15.03.2011
Кворум зборів (%) 100
Питання порядку денного: ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
3. Звіт Спостережної ради за 2010 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
5. Затвердження балансу за 2010 рік.
6. Про розподілення прибутків та виплату дивідендів за 2010 рік.
7. Переобрання членів Правління.
8. Про зміну найменування АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "ПРОМСНАБ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМСНАБ".
9. Про викладення та затвердження статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням статуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
10. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Про зміну адреси місцезнаходження Товариства.
11. Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
12. Про затвердження нової редакції Положення про виконавчий орган, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

За результатами розгляду питань порядку денного по 1-12 питанням голосували "за" 100% голосів. Рішення прийняті голосуванням шляхом опитування присутніх. Зміни до порядку денного не вносились.
Навигация
stack