7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Бурлаков Валерій Іванович МН, 054367, 19.06.2001, Харківський РВ УМВС України в Харківській області 50 50 50 0 0 0
Степенко Олена Валеріївна МК, 468427, 02.04.1997, Московський МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 50 50 50 0 0 0
Усього 100 100 100 0 0 0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** не обов'язково для заповнення.
Навигация
stack