8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудитор: Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Діалог-М", ЄДРПОУ: 25189352

Аудиторська фірма у формі товариства  з обмеженою відповідальністю
<Діалог - М>
Свідоцтво Аудиторської Палати   України від 26 січня 2001р.№1880
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: реєстраційний номер свідоцтва  273, серія АБ № 000247 (унесено до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007р.№ 553)
код ЄДРПОУ: 25189352
_________________________________________________________________________________
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ   НЕЗАЛЕЖНОГО   АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
приватного акціонерного товариства
<Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ>
за   2011 рік

                                                                                                   Акціонерам, іншим користувачам
                                                                                                   фінансової  звітності
                                                                                                   приватного акціонерного товариства
                                                                                                   <Торгово-промислове підприємство
                                                                                                   <ПРОМСНАБ>
                                                                                                  (код підприємства за ЄДРПОУ: 31150823)

Вступний параграф

Основні відомості про емітента:
Повне найменування: Приватне  акціонерне  товариство  <Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ>.
Код підприємства за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України : 31150823.
Місцезнаходження: 61003, м. Харків, вул.Клочківська, буд.276, корпус А.
Дата державної реєстрації: Приватне акціонерне товариство <Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ> зареєстроване 12.10.2000р. Виконавчим комітетом Харківської  Міської Ради, реєстраційна справа  №04059243Ю0019799.

Приватне  акціонерне  товариство  <Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ> (далі - ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>, Товариство) є правонаступником  акціонерного товариства закритого типу "ПРОМСНАБ". Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 15 березня 2011 р. у зв'язку з набранням чинності Закону України <Про акціонерні товариства> та приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог цього Закону, Товариство змінило своє найменування з акціонерного товариства закритого типу "ПРОМСНАБ" на  Приватне  акціонерне  товариство  <Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ>.

Нами, незалежною аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю <Діалог-М> проведено аудит фінансової звітності ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>, яка додається і включає баланс станом на 31.12.2011 року, звіт про фінансові результати за  2011 рік, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки, що становить повний комплект річної фінансової звітності малого підприємства. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності  до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність",  вимог  Міжнародних стандартів аудиту, інших законодавчих актів України стосовно господарської діяльності акціонерних товариств, керуючись <Вимогами до аудиторського висновку  при  розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)>, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  29 вересня 2011 р. № 1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. № 1358/20096 (далі - Вимоги №1360).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової  звітності за 2011 рік у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-ХІV, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно складання та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність  аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо вищевказаної фінансової  звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Перевірка була спланована  та проведена  з  метою отримання достатньої впевненості, що фінансові  звіти  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>  не містять суттєвих  викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання підприємством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності  використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов'язання  розкрита у фінансових звітах  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> станом на 31.12.2011 року  відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. Надана інформація дає реальне і повне уявлення про стан активів та зобов'язань  товариства.

Система бухгалтерського обліку, що впроваджена товари¬ством, відповідає законодавчим та нормативним вимогам з організації бухгалтерського обліку в Україні. Фінан¬сова звітність складена на підставі  даних бухгалтерського обліку.

Власний капітал ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>  складається з статутного капіталу та нерозподіленого прибутку. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011р. становить 70,8  тис.грн.

ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> здійснює свою діяльність на підставі  Статуту, нова редакція якого зареєстрована  Виконкомом Харківської Міської Ради народних депутатів 05.04.2011р., номер запису  14801070006027323.

Згідно Статуту  розмір Статутного капіталу (фонду) становить - 147500,00 грн., поділений на 100 акцій рівної номінальної вартості. Вид акцій -  прості іменні. Номінальна вартість однієї акції -1475,00 грн.

Станом на 31.12.2011р. статутний фонд  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>  сплачено повністю, що підтверджується  даними бухгалтерського обліку.

Класифікація та оцінка доходів  підприємства відповідає П(С)БО №15 <Дохід>. ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> у 2011 році  здійснювало такий основний  вид діяльності в межах діяльності, засвідченої у Статуті, як - 51.87.0 -оптову торгівлю, від здійснення якої отримало чистий дохід у сумі 4623,0 тис.грн.

Склад витрат відповідає П(С)БО №16 <Витрати>.

На думку аудитора,  інформація щодо обсягу чистого прибутку у фінансових звітах товариства розкрита не у відповідності з національними  положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Фінансовим результатом звичайної діяльності  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> у 2011 році є чистий прибуток у сумі  2,6 тис.грн., а не 36,6 тис.грн. відображений підприємством у <Звіті про фінансові результати>. Товариством не відображені  в статті <Інші витрати> витрати на благодійну допомогу в сумі 34,0 тис.грн. В фінансовій звітності  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> ці витрати відображені як використання чистого прибутку. Це не вплинуло на достовірність відображення фінансового стану підприємства на 31.12.2011 р. і на визначення вартості чистих  активів Товариства.

Аудитором проведено аналітичні процедури щодо дотримання принципу безперервності діяльності на підставі вимог МСА 570 <Безперервність>, проаналізовано оцінку управлінського персоналу здатності товариства  продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Для підтвердження припущення управлінського персоналу про безперервність діяльності аудитором визначені фінансові  та інші ознаки.

В результаті аналізу фінансового стану  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> на підставі статей балансу та звіту про фінансові результати визначені показники платоспроможності та фінансової стабільності  товариства станом на 31.12.2011р., а саме:

п/п Показник Спосіб  розрахунку показника Економічний зміст показника Нормативне
Значення Значення показника

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф1(р.230+р.240+р.220)
Ф1р.620 Характеризує спроможність підприємства миттєво погасити свої термінові борги 0,25-0,5
На 31.12.11:=0,11
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
Кп Ф1р.260
Ф1р.620 Показує загальну забеспеченість підприємства обіговими коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного виконанняня термінових зобов'язань
1,0-2,0 На 31.12.11: = 1,18

3. Коефіцієнт автономії Ф1р380
Ф1р.640 Визначає долю власних коштів в загальній сумі ресурсів підприємства >0,5 На 31.12.11:=0,17

4. Коефіцієнт  покриття зобов'язань власним капіталом Ф1(430+480+.620+р.630)
Ф1р.380 Розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів <1 На 31.12.11:= 4,9

5. Коефіцієнт  рентабельності активів Ф.2 р.150 ст.З
[Ф.1 (р.280 ст.З + р.280 ст.4)]/2 Показує результативність вкладання коштів у підприємство та раціональність
використання їх діючим менеджментом Збільшення На 31.12.11:=0,03


Аналіз коефіцієнтів свідчить, що ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>  на 31.12.2011 року має недостатньо стійкий  фінансовий стан. Необхідна доля власних коштів  для ведення господарської діяльності повинна складати не менш 50%, ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> має на 31.12.2011- 17%, що свідчить про залежність товариства від зовнішніх джерел фінансування.
Аудитором проаналізовані інші ознаки для підтвердження припущення управлінського персоналу про безперервність діяльності. На підставі отриманих доказів нам не відома інформація щодо будь-яких подій чи обставин та відповідних ділових ризиків поза охопленим оцінкою управлінського персоналу періоді, які можуть стати підставою для значних сумнівів в здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Підстава  для  висловлення  умовно-позитивної  думки

У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, неможливістю підтвердження початкових залишків в балансі (наша перевірка охоплює лише 2011 рік), ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову  звітність та на стан справ у цілому. Регістри бухгалтерського обліку ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> побудовані за кореспонденцією  рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена <Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (із змінами та доповненнями) з деякими порушеннями.

Умовно-позитивна  думка

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан  Приватне  акціонерне  товариство  <Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ> на  31 грудня 2011 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до  концептуальних основ фінансової звітності, визначених  Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-ХІV, Національними  положеннями (стандартами)  бухгалтерського  обліку.


Звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів

Ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації, надання якої обумовлено вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

1. Вартість чистих активів  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> станом на 31.12.2011р.  становить  218,3 тис.грн., що вище розміру статутного капіталу підприємства і відповідає вимогам законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

2. Нами не виявлено  суперечностей між фінансовою звітністю ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>, що підлягала аудиторській перевірці, та іншою інформацією, що розкривається товариством і подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
3. Вчинення значних правочинів  здійснювалось ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> у 2011 році відповідно до Закону України <Про акціонерні товариства>.
 4. Стан корпоративного управління ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> не відповідає вимогам Закону України <Про акціонерні товариства>. В товаристві не запроваджена посада  внутрішнього аудитора та не  створена служба внутрішнього аудиту.
5. Нами не виявлено випадків викривлення фінансової звітності ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>   внаслідок  шахрайства.

Основні  відомості  про аудиторську фірму:

Аудиторська фірма у формі товариства  з обмеженою відповідальністю <Діалог - М>.
Код підприємства за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 25189352.
Свідоцтво Аудиторської Палати   України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26 січня 2001р. №1880, видане на підставі рішення АПУ від 26 січня 2001р. №98, чинне до 04 листопада 2015р.;
Місцезнаходження: 61100,м. Харків, вул. Танкопія, б.14 оф.117;
Телефон (факс): (0572) 97-66-79;
E-maіl:  zvіt_dіalog@maіl.ru
Аудитором  аудиторської фірми є Стрілець Н. М.:
- сертифікат аудитора України серії А № 003863 від 25.06.1999р. чинний до 25.06.2013 р.;
-свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 000349 від 25.06.2004р.  чинне до 25.06.2013р.

Аудиторська перевірка ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> проведена відповідно до договору  №19/03-1 від 19.03.2012р. на здійснення аудиторських послуг. Перевірка проводилась у період з 19.03.2012р. по 19.04.2012р.
Директор АФ ТОВ "Діалог-М", аудитор:                                               Стрілець Н. М.

Дата  аудиторського  висновку(звіту):
19 квітня 2012 року

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

9.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2012
9.2. Річна інформація розміщена на сторінці http://promsnab.kharkov.ua в мережі Інтернет 23.04.2012

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2.  Генеральний директор     _____________________  
(підпис)
Бурлаков Валерій Іванович

  М. П.  

Навигация
stack