РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
       Приватне акціонерне Товариство " Торгово-промислове підприємство "ПРОМСНАБ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
       Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента
       61003, *, Харківська обл., - р-н., місто Харків, вул. Клочківська, буд. 276, корпус А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
       31150823
1.5. Міжміський код та телефон емітента
       (10-38-057) 338-91-25, 338-14-06
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
       А 01 №428965
1.7. Дата державної реєстрації
       12.10.2000
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
       http://promsnab.kharkov.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (Емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 1291,9 960,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22,5 21,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 493,2 574,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 117,3 52,4
Власний капітал 218,3 215,7
Статутний капітал 147,5 147,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 70,8 68,2
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1073,6 744,8
Чистий прибуток (збиток) 36,6 -3,1
Вартість чистих активів 218,3 215,7
Навигация
stack