12. Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

- важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПРОМСНАБ" було створене відповідно до Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року 12.10.2000 р. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 15. березня 2011р., найменування Товариства було змінене з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ПРОМСНАБ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМСНАБ".
Важливих подій розвитку у звітному періоді не було.

- про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Управління емітентом здійснюється відповідно до законодавства (інформація щодо складу, компетенції та функцій органів управління зазначена у відповідному розділі звіту). Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Змін в організаційній структурі емітента протягом звітного періоду не відбувалося.

- будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

- опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).
Товариство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики. Принципи, методи та процедури облікової політики затверджені наказом по підприємству.

- текст аудиторського висновку.
Аудиторська фірма у формі товариства  з обмеженою відповідальністю
<Діалог - М>
Свідоцтво Аудиторської Палати   України від 26 січня 2001р.№1880
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: реєстраційний номер свідоцтва  273, серія АБ № 000247 (унесено до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007р.№ 553)
код ЄДРПОУ: 25189352
_________________________________________________________________________________
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ   НЕЗАЛЕЖНОГО   АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
приватного акціонерного товариства
<Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ>
за   2011 рік

                                                                                                   Акціонерам, іншим користувачам
                                                                                                   фінансової  звітності
                                                                                                   приватного акціонерного товариства
                                                                                                   <Торгово-промислове підприємство
                                                                                                   <ПРОМСНАБ>
                                                                                                  (код підприємства за ЄДРПОУ: 31150823)

Вступний параграф

Основні відомості про емітента:
Повне найменування: Приватне  акціонерне  товариство  <Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ>.
Код підприємства за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України : 31150823.
Місцезнаходження: 61003, м. Харків, вул.Клочківська, буд.276, корпус А.
Дата державної реєстрації: Приватне акціонерне товариство <Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ> зареєстроване 12.10.2000р. Виконавчим комітетом Харківської  Міської Ради, реєстраційна справа  №04059243Ю0019799.

Приватне  акціонерне  товариство  <Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ> (далі - ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>, Товариство) є правонаступником  акціонерного товариства закритого типу "ПРОМСНАБ". Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 15 березня 2011 р. у зв'язку з набранням чинності Закону України <Про акціонерні товариства> та приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог цього Закону, Товариство змінило своє найменування з акціонерного товариства закритого типу "ПРОМСНАБ" на  Приватне  акціонерне  товариство  <Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ>.

Нами, незалежною аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю <Діалог-М> проведено аудит фінансової звітності ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>, яка додається і включає баланс станом на 31.12.2011 року, звіт про фінансові результати за  2011 рік, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки, що становить повний комплект річної фінансової звітності малого підприємства. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності  до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність",  вимог  Міжнародних стандартів аудиту, інших законодавчих актів України стосовно господарської діяльності акціонерних товариств, керуючись <Вимогами до аудиторського висновку  при  розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)>, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  29 вересня 2011 р. № 1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. № 1358/20096 (далі - Вимоги №1360).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової  звітності за 2011 рік у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-ХІV, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно складання та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність  аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо вищевказаної фінансової  звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Перевірка була спланована  та проведена  з  метою отримання достатньої впевненості, що фінансові  звіти  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>  не містять суттєвих  викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання підприємством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності  використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов'язання  розкрита у фінансових звітах  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> станом на 31.12.2011 року  відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. Надана інформація дає реальне і повне уявлення про стан активів та зобов'язань  товариства.

Система бухгалтерського обліку, що впроваджена товари¬ством, відповідає законодавчим та нормативним вимогам з організації бухгалтерського обліку в Україні. Фінан¬сова звітність складена на підставі  даних бухгалтерського обліку.

Власний капітал ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>  складається з статутного капіталу та нерозподіленого прибутку. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011р. становить 70,8  тис.грн.

ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> здійснює свою діяльність на підставі  Статуту, нова редакція якого зареєстрована  Виконкомом Харківської Міської Ради народних депутатів 05.04.2011р., номер запису  14801070006027323.

Згідно Статуту  розмір Статутного капіталу (фонду) становить - 147500,00 грн., поділений на 100 акцій рівної номінальної вартості. Вид акцій -  прості іменні. Номінальна вартість однієї акції -1475,00 грн.

Станом на 31.12.2011р. статутний фонд  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>  сплачено повністю, що підтверджується  даними бухгалтерського обліку.

Класифікація та оцінка доходів  підприємства відповідає П(С)БО №15 <Дохід>. ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> у 2011 році  здійснювало такий основний  вид діяльності в межах діяльності, засвідченої у Статуті, як - 51.87.0 -оптову торгівлю, від здійснення якої отримало чистий дохід у сумі 4623,0 тис.грн.

Склад витрат відповідає П(С)БО №16 <Витрати>.

На думку аудитора,  інформація щодо обсягу чистого прибутку у фінансових звітах товариства розкрита не у відповідності з національними  положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Фінансовим результатом звичайної діяльності  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> у 2011 році є чистий прибуток у сумі  2,6 тис.грн., а не 36,6 тис.грн. відображений підприємством у <Звіті про фінансові результати>. Товариством не відображені  в статті <Інші витрати> витрати на благодійну допомогу в сумі 34,0 тис.грн. В фінансовій звітності  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> ці витрати відображені як використання чистого прибутку. Це не вплинуло на достовірність відображення фінансового стану підприємства на 31.12.2011 р. і на визначення вартості чистих  активів Товариства.

Аудитором проведено аналітичні процедури щодо дотримання принципу безперервності діяльності на підставі вимог МСА 570 <Безперервність>, проаналізовано оцінку управлінського персоналу здатності товариства  продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Для підтвердження припущення управлінського персоналу про безперервність діяльності аудитором визначені фінансові  та інші ознаки.

В результаті аналізу фінансового стану  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> на підставі статей балансу та звіту про фінансові результати визначені показники платоспроможності та фінансової стабільності  товариства станом на 31.12.2011р., а саме:

п/п Показник Спосіб  розрахунку показника Економічний зміст показника Нормативне
Значення Значення показника

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф1(р.230+р.240+р.220)
Ф1р.620 Характеризує спроможність підприємства миттєво погасити свої термінові борги 0,25-0,5
На 31.12.11:=0,11
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
Кп Ф1р.260
Ф1р.620 Показує загальну забеспеченість підприємства обіговими коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного виконанняня термінових зобов'язань
1,0-2,0 На 31.12.11: = 1,18

3. Коефіцієнт автономії Ф1р380
Ф1р.640 Визначає долю власних коштів в загальній сумі ресурсів підприємства >0,5 На 31.12.11:=0,17

4. Коефіцієнт  покриття зобов'язань власним капіталом Ф1(430+480+.620+р.630)
Ф1р.380 Розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів <1 На 31.12.11:= 4,9

5. Коефіцієнт  рентабельності активів Ф.2 р.150 ст.З
[Ф.1 (р.280 ст.З + р.280 ст.4)]/2 Показує результативність вкладання коштів у підприємство та раціональність
використання їх діючим менеджментом Збільшення На 31.12.11:=0,03


Аналіз коефіцієнтів свідчить, що ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>  на 31.12.2011 року має недостатньо стійкий  фінансовий стан. Необхідна доля власних коштів  для ведення господарської діяльності повинна складати не менш 50%, ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> має на 31.12.2011- 17%, що свідчить про залежність товариства від зовнішніх джерел фінансування.
Аудитором проаналізовані інші ознаки для підтвердження припущення управлінського персоналу про безперервність діяльності. На підставі отриманих доказів нам не відома інформація щодо будь-яких подій чи обставин та відповідних ділових ризиків поза охопленим оцінкою управлінського персоналу періоді, які можуть стати підставою для значних сумнівів в здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Підстава  для  висловлення  умовно-позитивної  думки

У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, неможливістю підтвердження початкових залишків в балансі (наша перевірка охоплює лише 2011 рік), ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову  звітність та на стан справ у цілому. Регістри бухгалтерського обліку ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> побудовані за кореспонденцією  рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена <Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (із змінами та доповненнями) з деякими порушеннями.

Умовно-позитивна  думка

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан  Приватне  акціонерне  товариство  <Торгово-промислове підприємство <ПРОМСНАБ> на  31 грудня 2011 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до  концептуальних основ фінансової звітності, визначених  Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-ХІV, Національними  положеннями (стандартами)  бухгалтерського  обліку.


Звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів

Ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації, надання якої обумовлено вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

1. Вартість чистих активів  ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> станом на 31.12.2011р.  становить  218,3 тис.грн., що вище розміру статутного капіталу підприємства і відповідає вимогам законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

2. Нами не виявлено  суперечностей між фінансовою звітністю ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>, що підлягала аудиторській перевірці, та іншою інформацією, що розкривається товариством і подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
3. Вчинення значних правочинів  здійснювалось ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> у 2011 році відповідно до Закону України <Про акціонерні товариства>.
 4. Стан корпоративного управління ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> не відповідає вимогам Закону України <Про акціонерні товариства>. В товаристві не запроваджена посада  внутрішнього аудитора та не  створена служба внутрішнього аудиту.
5. Нами не виявлено випадків викривлення фінансової звітності ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ>   внаслідок  шахрайства.

Основні  відомості  про аудиторську фірму:

Аудиторська фірма у формі товариства  з обмеженою відповідальністю <Діалог - М>.
Код підприємства за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 25189352.
Свідоцтво Аудиторської Палати   України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26 січня 2001р. №1880, видане на підставі рішення АПУ від 26 січня 2001р. №98, чинне до 04 листопада 2015р.;
Місцезнаходження: 61100,м. Харків, вул. Танкопія, б.14 оф.117;
Телефон (факс): (0572) 97-66-79;
E-maіl:  zvіt_dіalog@maіl.ru
Аудитором  аудиторської фірми є Стрілець Н. М.:
- сертифікат аудитора України серії А № 003863 від 25.06.1999р. чинний до 25.06.2013 р.;
-свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 000349 від 25.06.2004р.  чинне до 25.06.2013р.

Аудиторська перевірка ПрАТ <ТПП <ПРОМСНАБ> проведена відповідно до договору  №19/03-1 від 19.03.2012р. на здійснення аудиторських послуг. Перевірка проводилась у період з 19.03.2012р. по 19.04.2012р.
Директор АФ ТОВ "Діалог-М", аудитор:                                               Стрілець Н. М.

Дата  аудиторського  висновку(звіту):
19 квітня 2012 року

- інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.
Основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає Товариство:
- Гідравлічні індикатори ваги ГИВ6-М2;
- ТермометриТКП-160Сг, ТКП-100Эк, ТКП-100С, ТКП-60С;
- Регулятори тиску РД, РР, РДС;
- Регулятори температури РТ, РТС, РТП, РТПД.

- інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування.
Суттєвих придбань або відчуження активів емітента не відбувалося.

- інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.
Інформацію про основні засоби наведено у відповідному розділі звіту. Орендовані основні засоби відсутні. Значних правочинів щодо них не відбувалося. Ступінь використання обладнання оцінюється емітентом як близька до 100%. Місцезнаходженням основних засобів є юридична адреса підприємства. Інша інформація не може бути розкрита, оскільки таке розкриття потребує аналітичної обробки відповідних даних (яка не провадилася), а також використання конфіденційної інформації, що є комерційною таємницею. У зв'язку з цим  емітент не вважає за доцільне скористатися своїм правом щодо включення до звіту такої інформації, визначеної у ч. 3 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", як додаткова, яка подається за бажанням емітента.

- інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Нестабільність законодавства та інфляція при довгостроковому інвестиційному циклі породжує непрогнозованість стану Товариства.

- інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства.
Випадків сплати підприємством штрафів і компенсацій за порушення законодавства у звітному періоді не було.

- опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента.
Фінансування діяльності емітента провадиться за рахунок власних коштів.

- інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів.
Кількість договорів - 3 шт., на загальну суму 310808,00 грн.

- стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому).
Стратегія підприємства полягає в розвитку нових напрямків діяльності, розвиток асортименту послуг Товариства, які конкурентно спроможні на внутрішньому ринку, для досягнення певних фінансових показників діяльності Товариства.

- опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік.
Дослідження та розробки емітентом не здійснювалися.

- інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається.
Станом на кінець звітного періоду відсутні.

- іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.
Іншої істотної інформації, яка б зацікавила інвесторів, немає.

Навигация
stack