Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ>
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так*Ні*
Реєстраційна комісія  X     
Акціонери     X  
Реєстратор     X  
Депозитарій     X  
Інше (запишіть)
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так*Ні*
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)     X  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%  X     
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так*Ні*
Підняттям карток     X  
Бюлетенями (таємне голосування)  X     
Підняттям рук     X  
Інше (запишіть)
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так*Ні*
Реорганізація     X  
Внесення змін до статуту товариства  X     
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X     
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства     X  
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства     X  
Обирання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень     X  
Обирання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень     X  
Інше (запишіть)
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)      Ні    Навигация
stack