ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради?

(осіб)
1Кількість членів наглядової ради0
2Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві0
3Кількість представників держави0
4Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій0
5Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій0
6Кількість представників акціонерів - юридичних осіб0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?    0 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так*Ні*
Стратегічного планування     X  
Аудиторський     X  
З питань призначень і винагород     X  
Інвестиційний     X  
Інше (запишіть)д/в
Інше (запишіть)д/в
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)     Ні   

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так*Ні*
Винагорода є фіксованою сумою     X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій     X  
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства     X  
Члени наглядової ради не отримують винагороди     X  
Інше (запишіть)д/в
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так*Ні*
1Галузеві знання і досвід роботи в галузі     X  
2Знання у сфері фінансів і менеджменту     X  
3Особисті якості (чесність, відповідальність)     X  
4Відсутність конфлікту інтересів     X  
5Граничний вік     X  
6Відсутні будь-які вимоги     X  
7Інше (запишіть)
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Навигация
stack