Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так*Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства     X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками     X  
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)     X  
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена     X  
Інше (запишіть)д/в
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)      Ні   

Кількість членів ревізійної комісії     0    осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?    0 

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

Загальні збори акціонерівЗасідання наглядової радиЗасідання правління
1Члени правління (директор)  Ні    Ні    Ні  
2Загальний відділ  Ні    Ні    Ні  
3Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні    Ні    Ні  
4Юридичний відділ (юрист)  Ні    Ні    Ні  
5Секретар правління  Ні    Ні    Ні  
6Секретар загальних зборів  Ні    Ні    Ні  
7Секретар наглядової ради  Ні    Ні    Ні  
8Корпоративний секретар  Ні    Ні    Ні  
9Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні    Ні    Ні  
10Інше (запишіть)
(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.
Навигация
stack