Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори акціонерівнаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)  Так    Ні    Ні    Ні  
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Так    Ні    Ні    Ні  
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету  Так    Ні    Так    Ні  
Обрання та відкликання голови правління  Так    Ні    Ні    Ні  
Обрання та відкликання членів правління  Ні    Так    Ні    Ні  
Обрання та відкликання голови наглядової ради  Так    Ні    Ні    Ні  
Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так    Ні    Ні    Ні  
Обрання голови та членів ревізійної комісії  Так    Ні    Ні    Ні  
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління  Так    Ні    Ні    Ні  
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради  Так    Ні    Ні    Ні  
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління  Так    Ні    Ні    Ні  
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так    Ні    Ні    Ні  
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій  Так    Ні    Ні    Ні  
Затвердження аудитора  Ні    Так    Ні    Ні  
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні    Ні    Ні    Ні  
(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)       Так   

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)      Ні   

Які документи існують у вашому товаристві?

Так*Ні*
1Положення про загальні збори акціонерів     X  
2Положення про наглядову раду  X     
3Положення про виконавчий орган (правління)  X     
4Положення про посадових осіб акціонерного товариства     X  
5Положення про ревізійну комісію  X     
6Положення про акції акціонерного товариства     X  
7Положення про порядок розподілу прибутку     X  
8Інше (запишіть)д/в
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Навигация
stack