Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для знайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності   Так     Так     Так     Так     Так  
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу   Так     Так     Ні     Ні     Так  
3 Інформація про склад органів управління товариства   Ні     Так     Так     Ні     Так  
4 Статут та внутрішні документи   Так     Ні     Так     Ні     Ні  
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення   Ні     Ні     Так     Так     Ні  
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства   Ні     Ні     Ні     Ні     Ні  
(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)      Ні   

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так*Ні*
1Не проводились взагалі     X  
2Менше ніж раз на рік     X  
3Раз на рік  X     
4Частіше ніж раз на рік     X  
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

Так*Ні*
Загальні збори акціонерів     X  
Наглядова рада     X  
Правління або директор  X     
Інше (запишіть)д/в
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)      Ні   

З якої причини було змінено аудитора?

Так*Ні*
Не задовольняв професійний рівень     X  
Не задовольняли умови договору з аудитором     X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів     X  
Інше (запишіть)д/в
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Навигация
stack