Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;   X  
б) інформація про державну реєстрацію емітента;   X  
в) банки, що обслуговують емітента;   X  
г) основні види діяльності;   X  
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;    
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;    
е) інформація про рейтингове агентство;    
є) інформація про органи управління емітента.    
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).   X  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.   X  
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;   X  
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.   X  
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.   X  
6. Інформація про загальні збори акціонерів.   X  
7. Інформація про дивіденди.    
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.   X  
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;   X  
б) інформація про облігації емітента;    
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;    
г) інформація про похідні цінні папери;    
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;    
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.    
10. Опис бізнесу.   X  
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);   X  
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;   X  
в) інформація про зобов'язання емітента.   X  
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;    
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції;    
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.    
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.    
14. Інформація про стан корпоративного управління.   X  
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.    
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;    
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язаньза іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;    
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;    
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;    
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.    
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.    
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.    
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.    
20. Основні відомості про ФОН.    
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.    
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.    
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.    
24. Правила ФОН.    
25. Річна фінансова звітність.   X  
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).   X  
27. Аудиторський висновок.   X  
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).    
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).    
30. Примітки
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, оскільки Товариством таких ліцензій (дозволів) не отримувалось.
Відомості щодо належності емітента до об'єднань підприємств відсутні у зв'язку з тим, що емітент не належить до жодного з таиких об'єднань.
Інформація про рейтингове агентство не надається, оскільки Товариство не користується послугами рейтингового агентства.
За звітній період дивіденди не нараховувались.
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів відсутня у зв'язку з тим, що форма існування акцій товариства бездокументарна.
Інформація про облігації емітента, інші цінні папери, випущені емітентом, похідні цінні папери  не наводиться у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні, цільові облігації та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускалися.
Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском облігацій не надається, оскільки гаранта немає.
Інформація стосовно п.15-24 не надається через те, що Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН.
Відомості щодо особливої інформації не наводяться, оскільки протягом звітного року подій, щодо яких виникає необхідність подання такої інформації, не виникало.
Річна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів, відсутня.
Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається через відсутність випуску цільових облігацій.
01.11.2000 року обов'язки за ведення бухгалтерського обліку в Товаристві покладено на Генерального директора Бурлакова В.І. (Наказ Генерального директора № 2 від 01.11.2000 року). У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", визначили тип Товариства - приватне акціонерне товариство. Наказом № 10 від 06.04.2011 року було призначено на посаду Генерального директора Бурлакова В.І.
Навигация
stack