Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так*Ні*
Ревізійна комісія     X  
Наглядова рада     X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного підприємства     X  
Стороння компанія або сторонній консультант     X  
Перевірки не проводились     X  
Інше (запишіть)В 2011 році перевірки не здійснювались.
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так*Ні*
З власної ініціативи     X  
За дорученням загальних зборів     X  
За дорученням наглядової ради     X  
За зверненням правління     X  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів     X  
Інше (запишіть)д/в
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)      Ні   


Навигация
stack