ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так*Ні*
1Випуск акцій     X  
2Випуск депозитарних розписок     X  
3Випуск облігацій     X  
4Кредити банків     X  
5Фінансування з державного і місцевих бюджетів     X  
6Інше (запишіть)
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?*

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   
Так, плануємо розпочати переговори   
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X  
Не визначились   
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)      Ні   

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом наступних трьох років? (так/ні)      Так   

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так*Ні*
Не задовольняв професійний рівень особи     X  
Не задовольняли умови договору з особою     X  
Особу змінено на вимогу:
   акціонерів     X  
   суду     X  
Інше (запишіть)У зв'язку з переведенням в звітному періоді акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну.
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)      Ні   

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:       ; яким органом управління прийнятий:     д/в 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)       Ні    ; укажіть яким чином його оприлюднено:     д/в 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
д/в

Навигация
stack