Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  Приватне акціонерне Товариство " Торгово-промислове підприємство "ПРОМСНАБ"  за ЄДРПОУ 31150823
Територія    за КОАТУУ 6310136300
Організаційно-правова форма господарювання  Акціонерне товариство  за КОПФГ 230
Орган державного управління    за КОДУ 0
Вид економічної діяльності  Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням  за КВЕД 51.87.0
Середня кількість працівників  5 
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса  вул. Клочківська, буд. 276, корпус А 
           Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
           за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
           за міжнародними стандартами фінансової звітності


1. Баланс

на  31  грудня  2011  р.

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
   залишкова вартість 030 21,2 22,5
   первісна вартість 031 21,2 22,5
   знос 032 (0) (0)
Довгострокові біологічні активи:
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 1,2
Усього за розділом I 080 21,2 23,7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 222,9 382,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
   чиста реалізаційна вартість 160 60,4 108,3
   первісна вартість 161 60,4 108,3
   резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 166,6 304,2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 347,4 80,7
Навигация
stack