Баланс

(продовження)

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
   в національній валюті 230 9,1 117,3
      у тому числі в касі 231 0 0
   в іноземній валюті 240 43,3 0
Інші оборотні активи 250 89,6 275,4
Усього за розділом II 260 939,3 1268,2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 960,5 1291,9
 
 
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 147,5 147,5
Додатковий капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 68,2 70,8
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 215,7 218,3
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 59,3 141
Поточні зобов'язання за розрахунками:
   з бюджетом 550 119,6 401,5
   зі страхування 570 12,2 13,5
   з оплати праці* 580 3,8 5,7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 549,9 511,9
Усього за розділом IV 620 744,8 1073,6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 960,5 1291,9
*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)   0   Керівник

М. П.
_____________________
(Підпис)
Бурлаков Валерій Іванович
Головний бухгалтер _____________________
(Підпис)
Бурлаков Валерій Іванович
Навигация
stack