2. Звіт про фінансові результати за  2011  р.

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період поперед нього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5492,4 3233,5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (915,4) (531,7)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 4577 2701,8
Інші операційні доходи 040 46 8,3
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 4623 2710,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (3252,4) (1973,9)
Інші операційні витрати 090 (1307,1) (695,7)
у тому числі: 091 0 0
092 0 0
Інші витрати 100 (0) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (4559,5) (2669,6)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 63,5 40,5
Податок на прибуток 140 (26,9) (43,6)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 36,6 -3,1
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарського продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Керівник

М. П.
_____________________
(Підпис)
Бурлаков Валерій Іванович
Головний бухгалтер _____________________
(Підпис)
Бурлаков Валерій Іванович
Навигация
stack