4. Інформація про цінні папери емітента

Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєстрацію емісії Найменування органу, що зареєстрував емісію Вид ЦП Форма існування Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Сума за номіналом (грн.) Доля у статутному капіталі (%)
08.11.2010 252/20/1/10 Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Акції - Іменні прості Бездокументарна 1475 100 147500 100
Примітки На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися.
Спосіб розміщення акцій: закритий (приватний).

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни реєстратора. Вказується найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказується дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначається дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі, сторони акта прийому-передачі системи реєстру.

У зв'язку з переведенням в звітному періоді акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну.
Навигация
stack